REGULAMIN KONSULTACJI ŚWIADCZONYCH W FORMIE WARSZTATÓW PRAKTYCZNO-BIZNESOWYCH ON-LINE PROWADZONYCH PRZEZ: KANCELARIA IRBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM: KRS 0000899399, NIP 6342995762, REGON: 38886555800000. 

 

Niniejszy Regulamin Konsultacji świadczonych w formie On-Line, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady prowadzenia Warsztatów Praktyczno-Biznesowych drogą elektroniczną przez Kancelaria IRBIS Sp. z o.o.  

 

§1 

DEFINICJE 

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

 1. Konsultacja – warsztaty praktyczno-biznesowe, które obejmują rozmowę, wykonywanie symulacji i zadań, które mają na celu rozwój Klientów; przedmiotem Konsultacji nie jest udzielenie fachowych zaleceń czy porad. 
 2. Darmowa konsultacja – warsztaty praktyczno-biznesowe, które obejmują rozmowę, wykonywanie symulacji i zadań, które mają na celu rozwój Klientów, które zostały oznaczone na stronie internetowej jako darmowe poprzez sformułowanie “za darmo”; przedmiotem Darmowej Konsultacji nie jest udzielenie fachowych zaleceń czy porad, a jedynie zorientowanie się w obecnej sytuacji klienta. 
 3. Klient – przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie, który wyraził chęć skorzystania z Konsultacji on-line, poprzez zarejestrowanie się na portalu https://konsultacja.nakiedy.pl/. 
 4. KancelariaKancelaria IRBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, KRS 0000899399, NIP 6342995762, REGON: 38886555800000. 

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Kancelaria ponosi wyłącznie odpowiedzialność za treść i formę Konsultacji. 
 2. Kancelaria ręczy i gwarantuje profesjonalizm oraz stosowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną osób prowadzących Konsultacje, przy dołożeniu należytej staranności. 
 3. Warsztaty prowadzone są przez Michała Kosla lub osobę przez niego wyznaczoną.

§3

ZAWARCIE UMOWY 

 1. Klient zawiera Umowę z Kancelarią przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody
  na warunki w nim zawarte oraz zapisanie się na Konsultacje przez portal https://konsultacja.nakiedy.pl/. 
 2. Brak zapłaty całości kwoty za Konsultację w umówionym terminie, uznaje się za brak zawarcia Umowy. Wyjątek stanowią Darmowe Konsultacje, które nie wymagają opłaty, wtedy akceptacja regulaminu i umówienie terminu są równoznaczne z zawarciem umowy  

 

§4

ZASADY UDZIELANIA KONSULTACJI 

 1. Z Konsultacji może skorzystać osoba, która zapisze się na nie poprzez stronę internetową https://konsultacja.nakiedy.pl/. 
 2. Aby zapisać się na Konsultacje należy wybrać rodzaj konsultacji, wybrać termin i godzinę
  oraz podać dane: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz opisać cel spotkania. 
 3. Aby uzyskać dostęp do konsultacji należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem na stronie internetowej https://konsultacja.nakiedy.pl/. Płatność może być dokonana wyłącznie poprzez bramkę płatności przelewy24. Wyjątek stanowią Darmowe Konsultacje, co do których powyższy warunek nie ma zastosowania. 
 4. Kancelaria informuje, że dla rzetelnego przeprowadzenia Konsultacji konieczne jest wskazanie wszystkich istotnych informacji na temat działalności Klienta, w szczególności informacje podane w § 4 ust. 2 
 5. W wypadku, kiedy Klient nie może uczestniczyć w konsultacji w wybranym przez siebie terminie, ma prawo zmienić termin konsultacji. By mieć prawo do zmiany terminu konsultacji, niezbędne jest zgłoszenie tego faktu minimum 24h przed terminem Konsultacji na adres mailowy podany przy rezerwacji. Klient, który nie poinformował o nieobecności min. 24h przed terminem Konsultacji nie ma prawa do zmiany terminu w tym trybie. 
 6. Kancelaria zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane Konsultacje, polegające na tym, że Klient wykupuje Konsultacje w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na daną Konsultację. Rezerwacja jest rozumiana jako deklaracja uczestnictwa w Konsultacjach na wybrany dzień i godzinę. 
 7. W przypadku umawiania konsultacji w ramach dodatkowych projektów (ich lista dostępna jest na stronie internetowej https://konsultacja.nakiedy.pl/), Klienta obowiązuje “Regulamin Konsultacji świadczonych w formie On-Line” jak i regulamin dodatkowy, każdorazowo dołączony i zatwierdzany przez Klienta przed dołączeniem do projektu.

 

§5

POUFNOŚĆ 

 1. Wszelkie dokumenty oraz przedstawione przez Klienta okoliczności faktyczne są objęte tajemnicą poufności. 
 2. Wszelkie informacje przedstawione przez Kancelarię podczas konsultacji, w szczególności: podstawowe procesy biznesowe i procedury, informacje techniczne oraz know-how, wszelkie procesy szkoleniowe, wdrożeniowe oraz edukacyjne są objęte tajemnicą poufności. 
 3. Zobowiązanie Klienta oraz Kancelarii do zachowania tajemnicy poufności jest bezterminowe, a w szczególności nie wygasa z chwilą zakończenia współpracy lub realizacji usługi.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO, informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane dane, są dostępne tutaj: https://www.nakiedy.pl/polityka-prywatnosci.html oraz na stronie internetowej https://www.zarabiajnapasji.com/polityka-prywatnosci.