Regulamin / Polityka Prywatności / Polityka Cookies

Pod poniższym linkiem znajdziesz następujące dokumenty:

Polityka Prywatności witryny

Polityka Cookies witryny

Regulamin produktu Smart Protect, produktów edukacyjnych oraz sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z produktu Smart Protect, produktów edukacyjnych udostępnianych za darmo oraz przeznaczonego do ich zakupu lub aktywacji Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.zarabiajnapasji.com/SMART oraz www.zarabiajnapasji.com/kurs prowadzonego przez Kancelaria IRBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000899399, NIP 6342995762, REGON: 38886555800000.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców, jak i do Przedsiębiorców o cechach konsumenta korzystających ze Sklepu i określa również zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców, jak i do Przedsiębiorców o cechach konsumenta korzystających ze Sklepu i określa również zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

Produkt Smart Protect zakłada kompleksową obsługę przedsiębiorcy z zakresu prowadzenia biznesu. 

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca/Kancelaria – Kancelaria IRBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000899399, NIP 6342995762, REGON: 38886555800000. 
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – osoba mająca wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego. 
 6. Partner – użytkownik produktu Smart Protect, który wypełnił formularza na stronie www.zarabiajnapasji.com/SMART podał wymagane dane, zaakceptował regulamin usługi oraz podpiął kartę (subskrypcja).
 7. uchacz – użytkownik produktów edukacyjnych udostępnionych za darmo na stronie app.mailingr.com/dashboard. 
 8. StripeStripePayments Europe, Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland, VAT Numer: IE 3206488LH
 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zarabiajnapasji.com/SMART oraz https://app.mailingr.com/
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 11. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 12. Abonament – dostęp do produktu Smart Protect warunkowany ściągnięcia z karty płatniczej co 30 dni opłaty abonamentowej za pośrednictwem pośrednika Stripe
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 14. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 15. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 17. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 18. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 19. Produkty edukacyjne udostępniane za darmo materiały VIDEO o charakterze edukacyjnym udostępnianie bez uiszczania kwoty aktywacyjnej i bez naliczania opłaty abonamentowej na okres 30 dni. 
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
 21. Okres Rozliczeniowy – oznaczony przedział czasu (30 dni), objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas nieoznaczony, w którym Partner posiada dostęp do Produktu Smart Protect oraz za który jest on zobowiązany uiścić cenę. 
 22. Kwota aktywacyjna – jednorazowa kwota aktywacji usługi, podana podczas wyceny indywidualnej lub grupowej.   
 23. Opłata abonamentowa – indywidualnie ustalanaopłata za abonament, pobierana co 30 dni. 
 24. Aneks – dokument, który stanowi integralną część umowy, w przypadku konieczności jego podpisania po zaakceptowaniu regulaminu w celu ustalenia indywidualnych warunków produktu Smart Protect.  

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Aleja “Solidarności” 68/121 00-240 Warszawa. 
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kancelariairbis.pl
 3. Messenger sprzedawcy: @ZarabiajNaPasji. 
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: 884 833 885
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 
 6. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 16:00. 

§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies. 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. 
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 
 7. Sprzedawca nie przechowuje danych z kart płatniczych. 
 8. W przypadku wypowiedzenia abonamentu Smart Protect i chęci ponownego zakupu produktu Smart Protect Klient każdorazowo traktowany jest jak nowy Klient, tj. zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aktywacyjnej oraz poddania się gruntownemu audytowi. 
 9. Opłata aktywacyjna jest obowiązkowa, chyba, że użytkownik został zwolniony z opłaty.Ceny abonamentu ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość placówek oraz zakres prac.  Partner ma obowiązek podania prawdziwych danych. W przypadku podania niewłaściwej liczby placówek bez konsultacji z Kancelarią w celu wprowadzenia w błąd, Kancelaria zastrzega sobie prawo do niepodjęcia dalszych rozmów partnerskich ze względu na utratę zaufania do Partnera. 
 10. W przypadku zakupu produktu Smart Protect Sprzedawca nie oferuje usługi zawieszenia lub zamrażania abonamentu. 
 11. W sytuacjach jednostkowych, związanych z oceną dowolnej ze Stron, wskazującej na to, że produkt nie jest użyteczny dla Partnera, Sprzedawca sam może zaproponować rozwiązanie umowy lub wystąpi z prośbą do Partnera o informacje, jakiego rodzaju usług/produktów obecnie potrzebuje. Sprzedawca takie sytuacje będzie traktował indywidualnie na podstawie oceny jaki produkt zamiennie może dostarczyć Partnerowi. W przypadku braku akceptacji dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 
 12. Opłata za produkt Smart Protect może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłaty. Zmiana opłaty może nastąpić w przypadku wzrostu cen wykonywania usług świadczonych w ramach Smart Protect. 
 13. Kancelaria informuje, na trwałym nośniku, w szczególności drogą elektroniczną Partnera o zakresie wprowadzonych zmian dotyczących zmiany opłaty za produkt Smart Protect nie później niż na 30 dni przed datą wejścia w życie nowej opłaty. 
 14. Partner ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian dotyczących zmiany opłaty za produkt Smart Protect: 
  – wypowiedzieć Umowę na produkt Smart Protect ze skutkiem natychmiastowym,
  – zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy na produkt Smart Protect, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowej opłaty za produkt Smart Protect,
  – brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 
 15. Kancelaria zastrzega również prawo do wypowiedzenia umowy dalszej współpracy (w tym reprezentacji), w tym również obsługi prawnej, w przypadku, gdy Partner nie przestrzega zalecanych procedur, nie aktualizuje dokumentacji oraz procedur operacyjnych zgodnie z zaleceniami lub działa w jakikolwiek sposób na szkodę Kancelarii, na szkodę własną w ocenie Kancelarii lub świadomie na szkodę innego Partnera Kancelarii. 
 16. Partner ma prawo do wypowiedzenia umowy dalszej współpracy (w tym reprezentacji), w przypadku, gdy Kancelaria nie wywiązuje się z wyżej wymienionego zakresu usług, ze zlecenia, które w formie pisemnej (w tym cyfrowo) przyjęła do realizacji lub w sposób rażący narusza interesy Partnera. 
 17. Wypowiedzenie umowy opisane w § 5 ust. 14, 15 i 16 kończy roszczenia Stron wobec siebie ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uznały inaczej. 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wybrać pakiet Smart Protect i wypełnić Formularz rejestracji, zaakceptować regulamin oraz podpiąć kartę kredytową (płatniczą). Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-maila, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym, numery karty kredytowej (płatniczej), daty ważności karty, kody CVV oraz opcjonalnie: nazwa firmy NIP.
 2. W późniejszych krokach Partner jest proszony również o podane dodatkowych danych, niezbędnych do realizacji zleconych mu audytów, dane te dotyczą sytuacji firmy oraz numer paczkomatu Inpost i są podane w formularzu po rejestracji i zakupie produktu. Nie są to dane obowiązkowe, są jednak niezbędne do realizacji powierzonych Kancelarii zadań.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest płatne i jest elementem zakupu pakietu abonamentowego. 
 4. Pierwsze logowanie się na Konto odbywa się poprzez wejście w link przesłany w mailu zwrotnym na podany adres e-mail oraz ustalenie hasła. Każde kolejne logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili złożyć wypowiedzenie i usunąć konto zgodnie z założeniami opisanym w § 8 ust. 2 pkt. 5, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.  

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1)
  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  2) zarejestrować się/zalogować
  3) podpiąć kartę kredytową (płatniczą)/wybrać inną formę płatności – nie dotyczy produktów edukacyjnych udostępnianych za darmo;
  4) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub równoznaczny oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email; 
  5) uiścić opłatę aktywacyjną – nie dotyczy produktów edukacyjnych udostępnianych za darmo.
 2. Po zaakceptowaniu procesu płatności, Partner otrzymuje na maila fakturę VAT oraz skróconą wersję regulaminu, który zaakceptował. 
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia i opłaceniu produktu Partner niezwłocznie otrzymuje maila z niezbędnymi dokumentami, bez których dalsza współpraca jest niemożliwa tj. klauzula poufności oraz dokumenty administracyjne. Partner zobowiązany jest do odesłania skanów podpisanych dokumentów bez zbędnej zwłoki.  
 4. Odesłanie skanów podpisanych dokumentów przez Partnera jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z produktu Smart Protect. 

§ 8 Metody dostawy i płatności oraz wypowiedzenie umowy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. produkt cyfrowy;
  b. paczkomaty Inpost. 
 2. 1) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. 
  Karta kredytowa (płatnicza) – subskrypcja, 
  b. Jednorazowych płatności przelewem tradycyjnym,
  c. Jednorazowych płatności BLIK.

  2) W przypadku płatności kartą płatniczą umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
  3) W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub BLIKIEM umowa może być zawarta na czas nieoznaczony, jeśli strony tak ustaliły.
  4) W przypadku zawarcia Umowy na czas nieoznaczony, Klient uzyskuje nieprzerwany dostęp do wybranych przez siebie Produktów, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności.
  5) W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony, płatności należne Sprzedawcy od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, kwotą odpowiadającą należności za dany Okres Rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Klienta danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta. Płatności pobierane są do momentu wystąpienia wcześniejszej z niżej wymienionych sytuacji: Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek złożenia przez Klienta oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zawartej na czas nieoznaczony; Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Sprzedającego.
  6) Klient, który zawarł Umowę na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Sprzedającemu oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to składa na adres kontakt@kancelariairbis.pl, wysyłając prostą informację pisemną o chęci wypowiedzenia umowy. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu z upływem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia  licząc od końca Okresu Rozliczeniowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Klienta do wybranych przez niego Produktów.
  7) Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu także w przypadku niemożliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy (np. z powodu braku środków na karcie płatniczej, utraty ważności karty) – wraz z końcem poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, z uwzględnieniem ustępu 5 §8.
  8) Sprzedający ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożył Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie Sprzedającego o wypowiedzeniu składane jest poprzez wysłanie maila na adres wskazany podczas rejestracji konta. 
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a.  płatności kartą płatniczą, Klient jest obciążony niezwłocznie opłatą aktywacyjną, a następnie opłatą abonamentową co 30 dni zgodnie z cyklem rozliczeniowym. 
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 
 6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

§ 10 Współpraca w ramach #SmartProtect:

 1. Współpraca w ramach #SmartProtect:
  a. Produkt Smart Protect zakłada kompleksową obsługę przedsiębiorcy z zakresu prowadzenia biznesu. Produkt Smart Protect występuje w następujących wariantach: Smart MINI, Smart BEGINNER, Smart CLASSIC, Smart PRO, Smart PRO + KSIĘGOWOŚĆ. 
  b. Każdy wariant produktu zawiera cztery audyty (prawny, podatkowy, biznesowy i księgowy), stałą opiekę oraz wsparcie mailowe.
  c. Produkt Smart BEGINNER zawiera dodatkowo: 
  1 godzinę konsultacji miesięcznie z wybranym specjalistą w formie wideokonferencji. 
  d. Produkt Smart CLASSIC zawiera dodatkowo:
  Nielimitowaną ilość konsultacji miesięcznie z wybranym specjalistą w formie wideokonferencji, 
  Nielimitowany dostęp do 3 kursów online udostępnionych w formie biblioteki VOD, 
  Przygotowanie potrzebnej dokumentacji w szczególności: 
  * Regulacja kwestii muzycznych;
  * Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą na odległość oraz dokumentacji na stronę internetową;
  * Przygotowanie dokumentacji pod obozy/kolonie/półkolonie, eventy i imprezy weekendowe; 
  * Zabezpieczenie przed wpisem do rejestru organizatorów imprez/usług turystycznych;  
  * Zakładanie Klubu sportowego w formie stowarzyszenia zwykłego;  
  * Przygotowanie umów zakazu konkurencji i lojalnościowych dla pracowników/osób współpracujących;  
  * Modyfikacja lub przygotowanie umów dla pracowników pod kątem prawnym;
  * Modyfikacja lub przygotowanie umów zlecenie, umów o dzieło, umów współpracy i umów o wolontariat; 
  * Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa zlecenie; 
  * Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa o wolontariat; 
  * Proste modyfikacje innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
  * Opiniowanie umów z kontrahentami/serwisami/portalami/współpracownikami;  
  * Wysyłanie pism z Kancelarii do klientów/pracowników/współpracowników/kontrahentów w celu upomnień lub mediacji w przypadku sytuacji          konfliktowych;
     * Pomoc w sprawach nagłych, analiza danego zdarzenia oraz rekomendacje względem dalszych działań;  
  * Reprezentacja, modyfikacja i tworzenie dokumentów w zakresie innym niż powyższy i indywidualnie ustalonym z Partnerem, jeśli Kancelaria uznała, że może mieścić się to w ramach wykupionego pakietu. 
  e. Produkt Smart PRO zawiera dodatkowo: 
  Nielimitowaną ilość konsultacji miesięcznie z wybranym specjalistą w formie wideokonferencji, 
  Nielimitowany dostęp do 3 kursów online udostępnionych w formie biblioteki VOD, 
  Dostęp do cyklicznych spotkań grupy warsztatowej w formie wideokonferencji, 
  Przygotowanie potrzebnej dokumentacji w szczególności: 
  * Regulacja kwestii muzycznych; 
  * Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą na odległość oraz dokumentacji na stronę internetową;  
  * Przygotowanie dokumentacji pod obozy/kolonie/półkolonie, eventy i imprezy weekendowe; 
  * Zabezpieczenie przed wpisem do rejestru organizatorów imprez/usług turystycznych;  
  * Zakładanie Klubu sportowego w formie stowarzyszenia zwykłego;  
  * Przygotowanie umów zakazu konkurencji i lojalnościowych dla pracowników/osób współpracujących;  
  * Modyfikacja lub przygotowanie umów dla pracowników pod kątem prawnym;  
  * Modyfikacja lub przygotowanie umów zlecenie, umów o dzieło, umów współpracy i umów o wolontariat; 
  * Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa zlecenie; 
  * Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa o wolontariat; 
  * Proste modyfikacje innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
  * Opiniowanie umów z kontrahentami/serwisami/portalami/współpracownikami;
     * Wysyłanie pism z Kancelarii do klientów/pracowników/współpracowników/kontrahentów w celu upomnień lub mediacji w przypadku sytuacji          konfliktowych;  
  * Pomoc w sprawach nagłych, analiza danego zdarzenia oraz rekomendacje względem dalszych działań; 
  * Reprezentacja, modyfikacja i tworzenie dokumentów w zakresie innym niż powyższy i indywidualnie ustalonym z Partnerem, jeśli Kancelaria              uznała, że może mieścić się to w ramach wykupionego pakietu. Z
  f. Produkt Smart PRO + KSIĘGOWOŚĆ zawiera dodatkowo: 
  Nielimitowaną ilość konsultacji miesięcznie z wybranym specjalistą w formie wideokonferencji, 
  Nielimitowany dostęp do 3 kursów online udostępnionych w formie biblioteki VOD, 
  Dostęp do cyklicznych spotkań grupy warsztatowej w formie wideokonferencji, 
  Pełną księgowość działalności, 
  Przygotowanie potrzebnej dokumentacji w szczególności: 
  * Regulacja kwestii muzycznych; 
  * Przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą na odległość oraz dokumentacji na stronę internetową;  
  * Przygotowanie dokumentacji pod obozy/kolonie/półkolonie, eventy i imprezy weekendowe; 
  * Zabezpieczenie przed wpisem do rejestru organizatorów imprez/usług turystycznych;  
  * Zakładanie Klubu sportowego w formie stowarzyszenia zwykłego;  
  * Przygotowanie umów zakazu konkurencji i lojalnościowych dla pracowników/osób współpracujących;  
  * Modyfikacja lub przygotowanie umów dla pracowników pod kątem prawnym;  
  * Modyfikacja lub przygotowanie umów zlecenie, umów o dzieło, umów współpracy i umów o wolontariat; 
  * Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa zlecenie; 
  * Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa o wolontariat; 
  * Proste modyfikacje innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
  * Opiniowanie umów z kontrahentami/serwisami/portalami/współpracownikami;  
  * Wysyłanie pism z Kancelarii do klientów/pracowników/współpracowników/kontrahentów w celu upomnień lub mediacji w przypadku sytuacji          konfliktowych;  
  * Pomoc w sprawach nagłych, analiza danego zdarzenia oraz rekomendacje względem dalszych działań;  
  * Reprezentacja, modyfikacja i tworzenie dokumentów w zakresie innym niż powyższy i indywidualnie ustalonym z Partnerem, jeśli Kancelaria              uznała, że może mieścić się to w ramach wykupionego pakietu. 
 2. ZAŁOŻENIA PRODUKTU SMART PROTECT: 
  a. Zakres produktu został szczegółowo opisany w § 10, 11 i 12, chyba, że w toku indywidualnej oferty strony ustaliły inaczej i potwierdziły to drogą mailową, pisemną fizyczną lub w inny sposób na nośniku trwałym.

  b. Indywidualne warunki dotyczące zakresu Produktu Smart Protect zostaną szczegółowo opisane w Aneksie. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu pierwszeństwo mają zapisy Aneksu.
  c. Kancelaria zastrzega, że te elementy usługi, które polegają na szkoleniu, doradztwie lub konsultacjach odbywają się z zachowaniem najwyższych standardów oraz wiedzy prowadzącego, jednak Kancelaria nie ma wpływu na skutki i sposób wdrożenia tych rozwiązań przez Partnera, jednocześnie deklarując, że dochowa szczególnej staranności, by informacje, które pojawią się podczas tych spotkań były wyczerpujące i treściwe.
  d. Kancelaria odpowiada jedynie za wdrożenia, które w imieniu klienta wykonuje osobiście za pośrednictwem swojego zespołu.
  e. Daty wdrożenia, harmonogram prac i terminy zobowiązań każdej ze stron każdorazowo będą ustalane w drodze mailowej z Partnerem.
  f. Terminy określone w regulaminie wskazane są przy założeniu stałej i niezwłocznej współpracy ze strony Partnera. Niewykonanie przez Partnera zleconej czynności (np. przesłanie odpowiednich dokumentów) do Kancelarii może wydłużyć terminy określone w regulaminie bez winy Kancelarii. 
 3. KSIĘGOWOŚĆ W SMART PROTECT:
  a. Dotyczy jedynie Partnerów korzystających ze wskazanego przez Kancelarię Biura księgowego w ramach produktu SMART Protect 
  b. Wycena usług księgowości jest ustalana na bazie danych i wyliczeń, które zostaną dostarczone przez Partnera do Kancelarii lub wskazanej przez Kancelarię księgowości.  
  c. Na podstawie przekazanych danych Partnerowi będzie przysługiwać określona ilość roboczogodzin księgowych. Dostosowanie się do katalogu “dobrych praktyk” link zapewni ograniczenie wykorzystania puli godzin przeznaczonych dla Partnera. Zastosowanie się do tego katalogu pozwoli sprawniej wgrywać faktury i lepiej komunikować się z księgowością wskazaną przez Kancelarię oraz zaoszczędzi czas stron. 
  d. Jeśli jednak, nie z winy Kancelarii oraz wskazanej przez nią księgowości, a także pomimo próśb o zastosowanie się do katalogu lub innych uwag, ze strony Partnera wzrośnie zaangażowanie czasu pracy zespołu księgowego wskazanego przez Kancelarię, to za każdą przekroczoną roboczogodzinę może zostać doliczone dodatkowo 250 zł netto do rachunku miesięcznego.  
  e. Każdorazowo, jeśli w ramach usług księgowych Partner będzie zbliżał się do granicy określonej ilości roboczogodzin nieproporcjonalnie do upływu dni danego miesiąca Kancelaria poinformuje Partnera z wyprzedzeniem o takim fakcie.  
  f. Kancelaria informuje, że Biuro księgowe wskazane przez Kancelarię jest ubezpieczone na kwotę 1 000 000 zł (milion złotych) na wypadek błędów w sztuce księgowej, w celu maksymalnego zabezpieczenia Partnera przed ewentualnymi błędami zespołu. 
 4. DIAGNOSTYKA, AUDYTY I ANALIZA W SMART PROTECT:
  1. Audyt prawny obejmuje:
  a. analizę regulaminu działalności pod kątem klauzul abuzywnych i prawa konsumentów, dokumentów związanych ze stroną internetową i sprzedażą na odległość, dokumentacji i przestrzegania przepisów RODO, kwestii muzycznych (umowy ze Stoart, ZAiKS, itp.), umów z pracownikami oraz bieżących spraw prawnych danego przedsiębiorstwa, które go do tyczą w świetle obowiązującego prawa w Polsce.

  2. Analiza podatkowa i księgowa, która obejmuje:
  a. ankietę podatkową, mającą na celu zgromadzenie informacji niezbędnych do analizy głównej;
  b. analizę główną prawno-podatkową w postaci 1-godzinnego spotkanie za pośrednictwem platformy ZOOM z analitykiem, konsultantem, podatkowcem, księgowym luboraz prawnikiem; 
  c. wynik analizy głównej wraz z rekomendacjami prawnymi (jaką strukturę prawną rekomenduje) jak i podatkowymi (jaka forma będzie najkorzystniejsza dla podatnika);
  d. analizę księgową, po zakończeniu powyższych, która ma na celu wycenienie oraz przyjęcie Partnera do nowego biura księgowego i po przyjęciu dokonać gruntownego sprawdzenia dotychczasowej księgowości.*Pakiet zawiera cenę za prowadzenie regularnej księgowości tylko w przypadku wyboru Biura Księgowego wskazanego przez Kancelarię w ramach produktu Smart Protect. W sytuacji wyboru innego biura pakiet nie zawiera ceny za prowadzenie regularnej księgowości.
  e. pakiet zawiera cenę za prowadzenie regularnej księgowości tylko w przypadku wyboru Biura Księgowego wskazanego przez Kancelarię w ramach produktu Smart Protect. W sytuacji wyboru innego biura pakiet nie zawiera ceny za prowadzenie regularnej księgowości. 
 5. Audyt biznesowy, obejmuje:
  a. audyt, który będzie polegał na 1-godzinnym spotkaniu za pośrednictwem platformy video-rozmowy ze specjalistą, który przygotuje plan naprawczy dla Partnera oraz zarekomenduje mu dalsze działania, zadania, materiały z platformy VOD oraz strategię biznesową.
  b. audyt odbędzie się po ukończeniu wskazanych przez obsługę wstępnych materiałów edukacyjnych, które mają pomóc w lepszym przyswojeniu późniejszego planu naprawczego. 
  c. następnie zespół dokona weryfikacji wdrożonych poprawek i będzie służyl wsparciem w dalszej części rozwojowej Partnera. 
 6. WDROŻENIE PARTNERA W SMART PROTECT:
  Szkolenie z dodatkowych dokumentów dostępnych w ramach pakietu SMART CLASSIC, SMART PRO i SMART PRO + KSIĘGOWOŚĆ przebiega zgodnie z opisem w § 15.
  1. Finalizacja wdrożenia i zamknięcie części szkoleniowo-wdrożeniowej wraz z przekazaniem do kolejnego etapu opieki. 

§ 11 Przebieg Audytu/analizy w Smart Protect

 1. Do 3 dni po prawidłowym złożeniu zamówienia oraz pobraniu opłaty, Partner otrzymuje na maila, którego podał w trakcie rejestracji, informacje z działu prawnego o dokumentach niezbędnych do pełnej analizy jego sytuacji wraz z opisem jak odpowiednio przygotować te dokumenty oraz gdzie je wysłać. 
 2. Po odesłaniu dokumentacji przez Partnera następuje analiza prawna oraz pełna modyfikacja prawna. Przebieg analizy i modyfikacji prawnej następuje w terminie 10-14 dni roboczych od momentu otrzymania od Partnera dokumentów na audyt. Terminy modyfikacji oraz jej zakres jest uwzględniony każdorazowo w mailu zwrotnym do Partnera. 
 3. 6 dni od prawidłowego złożenia zamówienia oraz pobrania opłaty, Partner otrzymuje maila z niezbędnymi informacjami potrzebnymi do analizy podatkowej w formie ankiety. Po jej wypełnieniu Partner wybiera za pośrednictwem aplikacji nakiedy.pl odpowiadający mu termin spotkania z Prawnikiem i Księgowym. Po jego akceptacji przez szkoleniowców, odbywa się spotkanie (analiza) za pośrednictwem aplikacji ZOOM. 
 4. Po zakończonej analizie, Partner otrzymuje nagranie ze spotkania do celów przekazania go wybranemu przez siebie księgowemu oraz analizę prawną tego jaką konstrukcję rekomenduje zespół analizujący. 
 5. W ramach dodatkowej usługi Partner może zlecić Mecenasowi budowę takiej konstrukcji prawnej, nie jest ona jednak częścią usługi. 
 6. Po wykonaniu powyższych kroków Partner zostaje skierowany na wstępną rozmowę do Biura Księgowego, gdzie zostaje poddany analizie dotychczasowej formy prowadzenia działalności oraz gdzie zostaje Biuro zapozna się z naszymi rekomendacjami i wyceni przyszłe usługi, jeśli Partner zdecyduje się na współpracę z Biurem. 
 7. W przypadku chęci podjęcia współpracy z Biurem Księgowym wskazanym przez Kancelarię, Partner zleca te działania przez Kancelarię w ramach produktu Smart Protect. Jeśli Partner wyraża chęć podjęcia współpracy z dowolnym innym Biurem Księgowym, zleca te działania we własnym zakresie. W drugim przypadku Kancelaria jedynie rekomenduje regularną współprace z biurem księgowym, nie jest to jednak częścią usługi. 
 8. Partner do 10 dni od prawidłowego złożenia zamówienia oraz pobrania opłaty otrzymuje maila z instrukcjami w jaki sposób zgłosić się na audyt biznesowy. 

§ 12 Przebieg opieki w Smart Protect

 1. Stały nadzór nad zmianami w prawie, podatkach lub istotnych zmianach wpływających na biznes Partnera i publikacja update za pośrednictwem newsletterów lub webinarów.
 2. [Dotyczy pakietów SMERT PRO i SMART PRO + KSIĘGOWOŚĆ] Stałe wsparcie biznesowe w formie warsztatowej i publikacja update za pośrednictwem webinarów, spotkań grupowych lub publikacji premier na VOD. 
 3. Stała aktualizacja dokumentów, konstrukcji zaproponowanych czy elementów biznesowych, których się podjęliśmy, a których podstawy uległy zmianie i aktualności. 
 4. Pozostałe czynności związane z opieką działalności gospodarczej pozostają poza zakresem produktu Smart Protect. Dodatkowe godziny pracy specjalistów z zakresu prawa, podatków, finansów czy biznesu, nad zleceniem wykraczającym poza produkt, będą wyliczane po preferencyjnych warunkach przysługujących Partnerowi w ramach współpracy
 5. Monitoring zmian w prawie, w razie potrzeby UPDATE dokumentów, informacji lub procedur. 
 6. Bieżąca modyfikacja i dostosowanie dokumentacji do potrzeb Partnera. 
 7. Monitoring i cykliczna weryfikacja (minimum raz na 3 miesiące) poprawności wdrożenia dokumentów i procedur przez Partnera. 
 8. Stały monitoring potrzeb Partnera w celu wsparcia jego biznesu. 

§ 13 PAKIETY JEDNORAZOWE 

 1. Współpraca jednorazowa występuje w następujących wariantach: PAKIET OFFICE, PAKIET KRS, PAKIET PRIME – OFFICE + KRS. 
 2. Charakterystyka PAKIETU OFFICE:
  a. Przygotowanie regulaminu działalności gospodarczej; 
  b. Przygotowanie oświadczeń dla klientów; 
  c. Zabezpieczenie i przygotowanie dokumentacji RODO; 
  d. Zabezpieczanie i przygotowanie Polityki plików cookies; 
  e. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do legalnej sprzedaży na odległość za pośrednictwem Internetu oraz regulacje związane z plikami                    cyfrowymi; 
 3. Charakterystyka PAKIETU KRS:
  a. Pełna opieka na czas zakładania nowego podmiotu lub zmian w KRS typu, Fundacja, Klub Sportowy, Spółka z o.o., 
  b. przygotowanie statutów, uchwał i niezbędnej dokumentacji pod powstający twór, 
  c. korespondencja z KRS i pośredniczenie z urzędami, 
  d. umówienie wybranego przez PartneraKlienta notariusza i dostarczenie gotowej dokumentacji do podpisu dla Partnera,. 
  e. Od 8 do 10 godzin konsultacji roboczogodzin pracyz Mecenasaem oraz dostęp do niego w formie telefonicznej, mailowej i wideokonferencji. 
 4. PAKIET PRIME – OFFICE + KRS zawiera łącznie elementy opisane w § 13 ust. II oraz III. 
 5. Zakres usług prawnych, które nie wchodzą w skład pakietów jednorazowych, a są dostępne dla Partnerów jedynie w połączeniu z pakietem Smart Classic i Smart PRO i Smart PRO + Księgowość:
  a. Regulacja kwestii muzycznych; 
  b. Przygotowanie dokumentacji pod obozy/kolonie/półkolonie, eventy i imprezy weekendowe; 
  c. Zabezpieczenie przed wpisem do rejestru organizatorów imprez/usług turystycznych; 
  d. Zakładanie Klubu sportowego w formie stowarzyszenia zwykłego;  
  e. Przygotowanie umów zakazu konkurencji i lojalnościowych dla pracowników/osób współpracujących;  
  f. Modyfikacja lub przygotowanie umów dla pracowników pod kątem prawnym; 
  g. Modyfikacja lub przygotowanie umów zlecenie, umów o dzieło, umów współpracy i umów o wolontariat; 
  h. Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa zlecenie; 
  i. Pomoc w stworzeniu konstrukcji umowa o dzieło + umowa o wolontariat; 
  j. Proste modyfikacje innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
  k. Opiniowanie umów z kontrahentami/serwisami/portalami/współpracownikami;
  l. Wysyłanie pism z Kancelarii do klientów/pracowników/współpracowników/kontrahentów w celu upomnień lub mediacji w przypadku sytuacji            konfliktowych; 
  m. Pomoc w sprawach nagłych, analiza danego zdarzenia oraz rekomendacje względem dalszych działań; 
  n. Reprezentacja, modyfikacja i tworzenie dokumentów w zakresie innym niż powyższy i indywidualnie ustalonym z Partnerem, jeśli Kancelaria               uznała, że może mieścić się to w ramach wykupionego pakietu;
  o. Składanie interpretacji indywidualnych oraz pełna korespondencja z organami podatkowymi w tym zakresie; 
  p. Zmiany w KRS i modyfikację związane z obecną dokumentacją Fundacji, Spółki czy Klubu Sportowego; 
  r. Reprezentacja przed organami Państwowymi 

§ 14 Przebieg wdrożenia w PAKIECIE OFFICE

 1. Po pełnym audycie zespół przygotowuje modyfikacje dokumentacji Partnera. 
 2. Po pełnej modyfikacji dokumentów Partner otrzymuje informacje o możliwości rezerwacji terminu szkolenia poprzez aplikację nakiedy.pl, W aplikacji znajdują się wyszczególnione wolne terminy dostępności Prawnika, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie Partnera.  
 3. Partner rezerwuje wybrany przez siebie termin. Prawnik potwierdza termin szkolenia poprzez zatwierdzenie rezerwacji. Partner otrzyma informację o zatwierdzeniu terminu. 
 4. W wybranym przez Partnera terminie odbywa się szkolenie online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. 
 5. Podczas godzinnego szkolenia video Prawnik wyjaśnia szczegółowo naniesione poprawki w dokumentacji oraz objaśnia jak z nich korzystać. W razie potrzeby modyfikuje zapisy i wysyła do ponownej weryfikacji i akceptacji. 
 6. Partnerowi przysługuje dodatkowo 1 roboczogodzina prawnika, do wykorzystania w ramach poprawek lub wątpliwości 
 7. Po zakończonym szkoleniu i akceptacji finalnych dokumentów, Partner otrzymuje na maila nagranie ze szkolenia wraz z instrukcją wdrożenia, w celach edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników. 

§ 15 Zasady współpracy w przypadku roszczeń sądowych w ramach produktu Smart Protect 

 1. W przypadku spraw prawno-podatkowych w pierwszej kolejności dążymy do umorzenia postępowania przed organem państwowym, w tym celu konstruujemy rzetelną dokumentację mającą na celu udowodnienie maksymalnych przesłanek potwierdzających legalność danej konstrukcji oraz zasadność jej wyprowadzenia, przedstawiając przed urzędem argumentacje prawniczą i w pełni reprezentując klienta, któremu daną konstrukcję wdrażaliśmy, aż do wejścia na drogę sądową. 
 2. W przypadku błędów natury księgowo-podatkowej, Kancelaria informuje, że Biuro księgowe wskazane przez Kancelarię jest ubezpieczone na kwotę 1 000 000 zł (milion złotych) na wypadek błędów w sztuce księgowej, w celu maksymalnego zabezpieczenia Partnera przed ewentualnymi błędami zespołu. 
 3. W przypadku ewentualnego procesu sądowego, rekomendujemy prawników, którzy są biegli w temacie, a przygotowane wcześniej procedury i dokumentacja posłużą jako materiał dowodowy w celu odparcia zarzutów (US, ZUS, KAS, OZZ, UOKiK, SANEPID itp.). Kancelaria nie pokrywa wynagrodzenia prawników i każdorazowo ustala z Partnerem zakładany przebieg sprawy oraz dodatkową wycenę zakresu usługi. 
 4. Kancelaria zastrzega, że żyjemy w kraju, o mocnej dynamice zmian ustawodawczych i prawnych, zatem przy żadnej z konstrukcji nie ma stuprocentowej pewności bezpieczeństwa, w momencie, gdy sprawa trafia do sądu, staje się to poniekąd loterią. To co możemy zrobić, to stworzenie maksymalnej ilości dowodów oraz przesłanek działających na naszą korzyść, które jednocześnie zoptymalizują koszty codziennej pracy Partnera, ale także ryzyko wszelkich możliwych sporów cywilnych lub karnych. W przypadku sporu sądowego, przygotowana przez Kancelarię dokumentacja posłuży w maksymalnym, możliwym stopniu do obrony Partnera, nie mamy jednak wpływu na finalny werdykt sędziego. Deklarujemy jednak wyczerpać wszelkie możliwe na dany moment środki prawne oraz wiedzę, by z sytuacji mieszczącej się w ramach przedmiotowego zlecenia wyprowadzić Partnera możliwie najkorzystniej. 
 5. Kancelaria nie odpowiada jednak, za samowolne decyzje Partnera, które nie były konsultowane z Kancelarią, a następnie wdrożone zgodnie z kluczem podanym przez Kancelarię, a które wywołały negatywne skutki prawo-podatkowe. Kancelaria deklaruje jednak, że pomimo wyżej wymienionego faktu, zrobi co w jej mocy, by wybronić Partnera w reprezentowanej w jego imieniu sprawie korzystając ze zgromadzonego materiału dowodowego i znając szczegółowo niuanse związane z prowadzoną przez Partnera działalnością. 
 6. W przypadku procesu cywilnego, ze strony dowolnego podmiotu prawnego lub osoby cywilnej musiałyby zostać wskazane wiążące dowody, by sąd dopuścił do rozprawy, a ewentualne wykroczenie musiałoby mieć podstawy w obowiązującym prawie. Wyjątkiem jest podpisanie osobiście oświadczenia lub innego dokumentu, przyznającego się bezpośrednio do popełnionego wykroczenia/przestępstwa, przez Partnera. 
 7. W przypadku procesu karnego, gdzie dowolny podmiot zgłosiłby do organów ścigania możliwość popełnienia przestępstwa (taką możliwość posiada każdy “Kowalski”), musieliby podobnie jak wyżej wykazać się materiałem dowodowym, by takowe śledztwo w ogóle zostało wszczęte, z wyłączeniem śledztwa z urzędu. Dodatkowo, kodeks mówi jasno, że by karać kogokolwiek z tego tytułu, czyn musiałby zostać podjęty ze świadomością łamania prawa, a Państwo po to zlecili Kancelarii przygotowanie dokumentów, by mieć pewność, że w wyniku tej konstrukcji, działacie Państwo legalnie. Zatem nie można by Państwa karać, ze względu na to, że dochowaliście Państwo szczególnej staranności zlecając sprawę do przygotowania profesjonalistom, nawet jeśli finalnie sąd uznałby, że prawo zostało złamane, zostalibyście Państwo wezwani do zaniechania naruszenia, ale nie odpowiadali karnie z tego tytułu. 

§ 16 Zasady postępowania w stosunku do poszczególnych instytucji lub osób fizycznych w ramach produktu Smart Protect

 1. Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi “OZZ” (ZAiKS ZPAV, STOART)
  a) Reprezentację w sądzie trzeba rozpatrzyć jako osobną usługę, która nie wchodzi w obecny zakres, z tym zastrzeżeniem, że tworzona konstrukcja, w dużej mierze wyklucza możliwość zebrania materiału dowodowego potrzebnego do wniesienia jakiejkolwiek sprawy na drogę sądową (OZZ). 
  b) W przypadku procesu cywilnego, ze strony OZZ musiałoby mieć ono dowody wskazujące na naruszenie ustawy (tj. zarabianie na muzyce, odtwarzanie w miejscach publicznych / ogólnodostępnych), przy obecnej konstrukcji nie ma ku temu możliwości, może, że nie dochowano by zaleceń z naszej strony. Dowody, na podstawie których sąd zająłby się sprawą, zamiast ją z marszu umorzyć to m.in. podpisana umowa z OZZ, jasno wskazująca, że oświadczają Państwo, że zarabiacie na muzyce i odtwarzacie publicznie chronione utwory lub osobne oświadczenie / protokół / notatka, gdzie do takowego czynu się Państwo przyznajecie.
  c) W przypadku procesu karnego, gdzie OZZ zgłosiłoby do organów ścigania możliwość popełnienia przestępstwa (taką możliwość posiada każdy “Kowalski”), musieliby podobnie jak wyżej wykazać się materiałem dowodowym, by takowe śledztwo w ogóle zostało wszczęte. Dodatkowo, kodeks mówi jasno, że by karać kogokolwiek z tego tytułu, czyn musiałby zostać podjęty ze świadomością łamania prawa, a Państwo po to zlecili Kancelarii przygotowanie dokumentów, by mieć pewność, że w wyniku tej konstrukcji, działacie Państwo legalnie. Zatem nie można by Państwa karać, ze względu na to, że dochowaliście Państwo szczególnej staranności zlecając sprawę do przygotowania profesjonalistom, nawet jeśli finalnie sąd uznałby, że prawo zostało złamane.
  d) W przypadku zmiany ustawy lub wykładni prawa musimy pamiętać, że nie można domniemać, iż przez cały okres działalności lub poszczególne, wskazane przez OZZ etapy należy się zaległa opłata. OZZ podobnie jak w przypadku pozostałych procesów sądowych, musi wykazać konkretne daty lub okresy publicznego odtwarzania oraz dowody, że takowe miało miejsce. W przypadku niedochowania procedur, które dla Państwa przygotowaliśmy, istnieje możliwość naliczenia jedynie tych okresów, które zostaną udowodnione i skontrolowane oraz w przypadku zmiany wykładni prawa, sąd może nakazać lub wskazać, że od chwili uprawomocnienia się wyroku trzeba opłacać regularnie tantiem, bez obowiązku opłaty wstecz. Zarówno pierwsza jak i druga sytuacja, nie powinna mieć miejsca. Wykładnia prawa, przez ostatnie 4 lata zmieniła się jedynie na naszą korzyść, a z powodu na zabezpieczenia, które przygotowaliśmy OZZ, nie ma narzędzi do zebrania materiału dowodowego wskazującego Państwu naruszenie ustawy. W skrajnym przypadku (nagła zmiana prawa) należy pamiętać, że zyskują Państwo mnóstwo czasu, w trakcie którego opłaty nie są zasadne, a dochodzenie opłaty wstecz niemal niemożliwe. Wyjątkiem jest podpisanie przez Państwa protokołu kontroli, umowy lub oświadczenia, gdzie potwierdzacie Państwo, że stan obecny jest inny niż ten opisany w regulaminie, oświadczeniach klientów oraz procedurach wewnętrznych.
  1. SANEPID / GIS:
  W przypadku roszczeń ze strony SANAPIDu, istotnym faktem, jest dochowanie tzw. „wszelkiej staranności”, która uniemożliwia w pewnej konfiguracji prewencyjne wizyty ze strony SANEPIDu, bez wcześniejszej zapowiedzi i w przypadku dochowania zalecanych przez Kancelarię procedur uniemożliwia natychmiastowe nałożenia kary pieniężnej w trybie administracyjnym. Jedyną drogą byłaby indywidualna decyzja danej Stacji Epidemiologicznej, która zobowiązywałaby nas do zastosowani konkretnych działań. Nie są one jednak obciążone karami administracyjnymi w momencie ich wypełnienia. W przypadku wydania decyzji, Kancelaria w ramach obsługiwanego pakietu pomaga w pełnym wdrożeniu zaleceń zawartych w decyzji organu.
  2. UOKiK:
  W przypadku roszczeń UOKiKU, zastosowanie się do naszych wytycznych oraz pełnej dokumentacji, uniemożliwia nałożenia kary, ze względu na pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. Zarówno ze strony klienta (z reprezentacją UOKiKu), jak i wszelkich pośredników (stowarzyszeń występujących w imieniu konsumentów lub prawników strony), procedury, które z zalecenia Kancelarii zostały wdrożone w pełni wyczerpują zakres zaleceń urzędu względem konsumenta.
  3. Klienci/Kontrahenci z roszczenia cywilnego
  W przypadku roszczeń ze strony klientów/kontrahentów, rekomendujemy najbardziej korzystne rozwiązania, które pomogą uniknąć sporu sądowego oraz pomagamy w mediacji pomiędzy Klientem, a Zleceniodawcą, starając się możliwie najkorzystniej dla Partnera Kancelarii zakończyć spór. Dotyczy to wszelkich kwestii związanych z umową z powództwa cywilnego, prób pozasądowych roszczeń lub zagrożeń ze strony ubezpieczycieli.
  4. Pracownicy z roszczenia prawa pracy
  W przypadku roszczeń ze strony Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, rekomendujemy najbardziej korzystne rozwiązania, które pomogą uniknąć sporu sądowego oraz pomagamy w mediacji pomiędzy Pracownikiem, a Pracodawcą, starając się możliwie najkorzystniej dla Partnera Kancelarii zakończyć spór. Dotyczy to wszelkich kwestii związanych z warunkami zatrudnienia, zakazu konkurencji i umowami lojalnościowymi.
  5. UODO / PUODO /RODO
  W przypadku PUODO, w przypadku wypełnienia omawianych procedur, nie ma możliwości wnoszenia o kary pieniężne. Jedynie w sytuacji wycieku danych, administrator może być pociągnięty do odpowiedzialności. W przypadku kontroli PUODO, zastosowanie obecnych wytycznych Kancelarii zabezpiecza Państwa firmę. Możliwe jest otrzymanie dodatkowych wskazówek ze strony UODO, nie noszą one negatywnych skutków finansowych, pod warunkiem poprawnego wdrożenia wytycznych Kancelarii i odpowiedniego prowadzenia dokumentacji. 

§ 17 Produkty edukacyjne udostępniane za darmo

 1. Materaiły VIDEO dostępne są na platformie  www.VOD.zarabiajnapasji.com
 2. Darmowe materiały VIDEO mają charakter edukacyjny, nie stanowią porad prawnych, podatkowych, inwestycyjnych czy biznesowo-organizacyjnych, a tym bardziej życiowych. Są one subiektywną oceną lub opinią osoby je wygłaszającej. 
 3. Za wykorzystanie konstrukcji prawnych i rozwiązań prawnych oraz innych sugestii prezentowanych w materiałach bez bezpośredniego nadzoru Kancelarii (wdrażanie za pośrednictwem lub w kooperacji bezpośredniej Kancelarią) odpowiada Słuchacz. 

§ 18 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 
 5. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta, drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, na podany przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta, adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, którzy zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

§ 19 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient
  ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
  kodeksie cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
  niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

§ 20 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta, jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 2. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument, jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 21 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
  dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 6. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony https://zarabiajnapasji.com/polityka-prywatnosci/. 

§ 22 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

 

……………………………………… 

Miejscowość, data 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

Adres konsumenta(-ów)/ Przedsiębiorcy (-ów) o cechach konsumenta (-ów) 

  

Nazwa i adres przedsiębiorcy 

 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…… umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………….. umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………..………………………….. 

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

  

  

…………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy (-ów) o cechach konsumenta (-ów) 

  

  

(*) Niepotrzebne skreślić